Terug naar het overzicht
Algemeen

Microsoft Inspire 2022: Doing More With Less

Microsoft Inspire is een event dat altijd in juli plaatsvindt; wanneer het nieuwe fiscale jaar van Microsoft start. Inspire is bedoeld voor de Microsoft-partners, zoals WSB Solutions en dan deelt Microsoft haar visie op wat de belangrijkste tech trends en ontwikkelingen zijn en wat de plannen en doelstellingen voor het nieuwe fiscale jaar 2023 zijn. In deze blog deel ik graag wat we komend jaar kunnen verwachten.

Thema: Doing More With Less

Het thema van Inspire 2022 was “doing more with less”. Veel organisaties, in de gehele wereld, hebben te maken met uitdagende omstandigheden en grote onzekerheid; denk bijvoorbeeld aan inflatie, tekort aan medewerkers, de Covid-pandemie, onzekerheid over energieprijzen en problemen in hun supply chain waardoor er tekorten aan grondstoffen en onderdelen zijn. De enige weg voorwaarts is continue en versnelde innovatie waardoor je meer kunt doen met minder middelen en flexibel kunt inspelen op snel veranderende omstandigheden.

Veel organisaties hebben de afgelopen jaren al versneld stappen gezet in hun digitale transformatie en daarmee hun vermogen om snel op onverwachte veranderingen in te spelen vergroot.

“Every company is now on a turbo-charged digital journey. To counter demand shocks and supply constraints, every business will need to become a hyperconnected business, unifying data, processes and teams across the organization.” –
Satya Nadella (CEO Microsoft)

Vorig jaar kwam gedurende Inspire telkens het begrip “Digital Resilience” voorbij. Daarmee werd bedoeld dat organisaties hun veerkracht versterken door inzet van moderne digitale technologie. De boodschap op Inspire 2022 was dat organisaties nu een volgende stap moeten maken; van “Digital Resilience” naar “Digital Perseverance”. Waar het bij Resilience gaat om het reageren, op een snelle en flexibele manier, op onverwachte gebeurtenissen, wordt met “Perseverance” meer bedoeld. Je moet niet alleen kunnen reageren op gebeurtenissen maar actief nadenken over de toekomst, wat er mogelijk kan gebeuren en je hierop voorbereiden zodat je organisatie kan blijven draaien; door proactief te investeren in digitale technologie.

Inspire 2022 - Digital Perseverance

Wat betekent dit nu concreet? Volgens Microsoft zijn er vijf “Digital Imperatives”; vijf noodzakelijke zaken waar je mee aan de slag moet om het thema “doing more with less” in de praktijk te brengen. Hieronder zijn, vrij vertaald, de vijf “Digital Imperatives” vermeld.

Digital Perseverance - imperative

1. Migreer naar de Cloud. Om van de voordelen van Cloud (zoals flexibiliteit, continue updates, hoge security) gebruik te kunnen maken, moet je IT-omgeving natuurlijk wel in de Cloud draaien. Migreer daarom, waar mogelijk, je on-premise IT-omgeving naar de Cloud.
2. Geef prioriteit aan cybersecurity. Cybersecurity zou topprioriteit voor iedere organisatie, van klein tot groot, moeten zijn. Breng je cybersecurity op orde en minimaliseer het risico dat je organisatie slachtoffer wordt van een geslaagde cyberaanval.
3. Zorg dat je medewerkers over moderne tools beschikken. In de huidige arbeidsmarkt zijn medewerkers schaars en zeer kritisch. Zorg daarom dat ze over moderne tools beschikken zodat ze optimaal kunnen (samen-)werken en zich met elkaar en het bedrijf verbonden voelen.
4. Maak de data waarover je beschikt toegankelijk. Door de grote hoeveelheid data die tegenwoordig dagelijks wordt geproduceerd, beschikken organisaties over een schat aan gegevens. Maak deze gegevens toegankelijk en zodat je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen en sneller kunt inspelen op veranderingen.
5. Optimaliseer je bedrijfsprocessen en stimuleer samenwerking over teams en afdelingen heen. Medewerkers die hun werk zelfstandig en zonder veel contact met anderen doen zijn zeldzaam geworden. De moderne manier van werken draait om samenwerken over team- en afdelingsgrenzen heen. Het is essentieel dat je bedrijfssoftware past bij deze moderne manier van werken zodat je bedrijfsprocessen gestroomlijnd en efficiënt verlopen.

In maar liefst 260 verschillende sessies werd tijdens Inspire 2022 uitgebreid ingegaan op deze vijf “imperatives” en werd uitgelegd hoe Microsoft door voortdurende innovatie van haar producten, die samen het Microsoft Cloud Platform vormen, hun klanten helpt om meer te bereiken.

Het Microsoft Cloud Platform, dat is gebaseerd op Microsoft Azure, bestaat uit zes verschillende productfamilies. Iedere productfamilie bestaat weer uit vele tientallen tot honderden producten die allemaal als bouwstenen naadloos op elkaar aansluiten.
Het is als partner al lastig om het overzicht te houden over dit enorme en continu veranderende aanbod van producten, laat staan als klant.

Inspire 2022 Microsoft Cloud

Als Microsoft Cloud partner voor het Midden- en Kleinbedrijf ligt hier voor ons een taak; het is onze missie onze klanten te helpen om zorgeloos gebruik te maken van de mogelijkheden die de inzet van moderne digitale technologie biedt en een juiste keuze te maken uit het enorme aanbod van Microsoft producten.

WSB Solutions richt zich op vier van de zes productfamilies van Microsoft en daarbinnen op de producten die voor het MKB bedoeld zijn.

De twee productfamilies met de meeste nieuwe ontwikkelingen, Modern Work en Security, heb ik er voor jullie uitgelicht.

Modern Work

Microsoft laat ieder jaar onderzoeken wat de trends op de werkvloer zijn; hoe werknemers en werkgevers tegen werk aankijken. De 2022 versie van deze Modern Work Trend Index is op 16 maart 2022 uitgebracht (hier te downloaden) en bevat de resultaten van dit onderzoek onder 31.000 medewerkers in 31 landen.

Inspire 2022 Great Expectations

De titel van het 2022 rapport is “Great Expectations: Making Hybrid Work Work”. Veel werknemers, 38%, hebben afgelopen jaar de stap naar hybride werk gemaakt en nog eens 53% overweegt deze stap dit jaar te zetten. Hybride werk is een mix van op kantoor werken en thuiswerken en wordt door veel werknemers als ideaal beschouwd. Maar veel werkgevers worstelen met de vraag hoe ze zorgen dat hybride werk ook echt werkt.

Is mijn werk de moeite waard?

Werknemers zijn de afgelopen 2 jaar gedurende de Covid-pandemie heel anders gaan denken over de rol van werk en vragen zich veel meer af wat de waarde van hun werk is in hun leven. Dit heeft ertoe geleid dat grote aantallen werknemers (17% in 2020 en 18% in 2021) hun baan hebben opgezegd en ergens anders zijn gaan werken. En dit proces is niet ten einde; op dit moment geeft 43% van de werknemers aan het enigszins tot zeer waarschijnlijk te vinden om het komende jaar hun baan op te zeggen. De belangrijkste redenen die hiervoor gegeven worden zijn o.a. verbeteren van het persoonlijke welzijn, zoeken naar een betere werk/privé balans en gebrek aan flexibiliteit in werkuren en werklocatie.
Voor werkgevers betekent dit dat ze, om te zorgen dat ze voldoende medewerkers weten te vinden én vast te houden, moeten zorgen dat ze een cultuur creëren waarin flexibiliteit vanzelfsprekend is en medewerkerswelzijn voorop staat. Alleen zo kun je een bloeiende organisatie bouwen en duurzaam groeien.

Terug naar kantoor?

Veel organisaties verwachten, nu de pandemie op zijn retour lijkt, hun medewerkers terug op kantoor. Zij zien dat de bedrijfscultuur en samenhang te lijden heeft onder het remote werken en willen dit graag verbeteren. Maar veel werknemers, 52%, willen juist meer hybride of remote werken. De uitdaging is dus hoe organisaties in de huidige krappe arbeidsmarkt kunnen zorgen een aantrekkelijke werkgever te zijn met mogelijkheden tot flexibel werken terwijl ze tegelijkertijd de band tussen collega’s, organisatie en bedrijfscultuur kunnen versterken.

hybride werken onderzoek

Is de reis naar kantoor de moeite waard?
Nu hybride werk het nieuwe normaal is, verandert de rol van het kantoor en wordt het van een plaats om werk te verrichten steeds meer een plaats waar teams elkaar fysiek ontmoeten. Maar het is goed om hierover duidelijke afspraken in je bedrijf te maken.

naar kantoor onderzoek

38% van de mensen die hybride werken vindt het lastig om te bepalen wanneer ze nu naar kantoor moeten komen. Slechts 28% van de bedrijven heeft hierover teamafspraken gemaakt. Wat goede afspraken zijn, is voor iedere organisatie verschillend. Het is belangrijk om hiermee aan de slag te gaan en, al experimenterend, tot goede afspraken te komen.

Wanneer deelnemers aan een meeting zich deels thuis en deels op kantoor bevinden, blijkt dat thuiswerkers zich in 43% van de gevallen niet betrokken voelen bij de meeting. Ook hier ligt een uitdaging om te zorgen dat alle deelnemers, thuis en op kantoor, zich bij meetings betrokken voelen. Door hier afspraken over te maken maar ook door vergaderruimtes zo in te richten dat het niet meer uitmaakt waar je je bevindt.

Flexibel werken is niet hetzelfde als altijd bereikbaar zijn!

Uit de grote hoeveelheid geanonimiseerde gebruiksgegevens die Microsoft iedere dag verzameld, blijkt dat werknemers flexibel werken prima kunnen laten werken voor henzelf. Maar het gevaar van digitale uitputting ligt wel op de loer.

Uit onderstaande grafiek blijkt dat voor de gemiddelde Teams-gebruiker het aantal meetings en chatberichten, de lengte van de werkdag en de tijd die ’s avonds en in het weekend aan werk wordt besteed de afgelopen twee jaar allemaal gestegen zijn.

Microsoft Teams changes

Meetings slokken het grootste deel van onze tijd op; sinds februari 2020 besteed de gemiddelde Teams-gebruiker 252% meer tijd in meetings en is het aantal wekelijkse meetings met 153% gestegen. Toch blijkt uit de cijfers dat veel medewerkers steeds beter om weten te gaan met digitaal en flexibel werken; er worden minder overlappende en aansluitende meetings gepland, mensen plannen bewust meeting-vrije blokken werktijd in en meer medewerkers nemen vakantiedagen op.

Om te zorgen dat flexibel werken ook echt voor iedereen werkt, is het belangrijk teams te stimuleren afspraken te maken over nieuwe normen m.b.t. flexibel werken. Probeer de tijd die aan meetings wordt besteed te verlagen (b.v. door telkens te kijken of een meeting wel echt nodig is en meetings goed voor te bereiden) en af te spreken wanneer en hoe medewerkers echt offline zijn.

Hoe bouw je aan een goede werksfeer in een hybride wereld?

Als er één aspect van hybride en thuiswerken is dat iedereen merkt is het wel het effect op de relaties tussen collega’s onderling en de band die medewerkers ervaren met hun bedrijf. Uit de Modern Work Trend Index van vorig jaar bleek al dat collega’s en teams meer onderlinge afstand en minder binding ervaren en deze trend is ook dit jaar duidelijk te zien.

Het punt is dat veel werknemers, 52% hebben we gezien, juist meer hybride of remote wil gaan werken. We kunnen wel afspraken maken over het weer deels op kantoor werken maar dit alleen is onvoldoende om het “sociale kapitaal” dat we afgelopen twee jaar verloren zijn, opnieuw op te bouwen. Voor werkgevers is het cruciaal om te bepalen hoe ze hybride en remote werkende collega’s goed gaan opnemen in de organisatie en die onderlinge verbondenheid en goede werksfeer weer gaan versterken.
Dit is bepaald niet eenvoudig; 43% van de managers geeft aan dat het opbouwen van goede relaties op de werkvloer hun grootste uitdaging is in een omgeving waarin hybride werken de norm geworden is. Maar het is de moeite waard om hier prioriteit aan te geven omdat het opbouwen van sociaal kapitaal van doorslaggevend belang is voor het succes van een bedrijf. Medewerkers die goede relaties met hun directe teamleden hebben, zitten beter in hun vel dan medewerkers waarbij dat niet zo is (76% vs 57%). Ook is hun productiviteit hoger (50% vs 36%) en is de kans veel kleiner dat ze het komende jaar van werkgever wisselen (61% vs 39%).

werksfeer

Het versterken van relaties buiten de directe teamleden is ook belangrijk zoals uit het rechterdeel van de bovenstaande grafieken blijkt.
Interessant is dat hybride medewerkers duidelijk meer dan medewerkers die volledig remote werken aangeven dat ze goede werkrelaties binnen hun team en ook binnen de gehele organisatie ervaren. Ook medewerker die nieuw binnen een organisatie zijn hebben meer moeite om de aansluiting met hun collega’s te vinden.

Samenvattend: een gedeeltelijk terugkeer naar kantoor is op zichzelf niet voldoende om het sociale kapitaal dat afgelopen jaren verloren gegaan is opnieuw op te bouwen. Werkgevers zullen actief aan de slag moeten om te zorgen dat met name medewerkers die hybride en remote werken en nieuw aangenomen medewerkers aansluiting bij hun collega’s vinden en zich thuis gaan voelen in de organisatie.

Making hybrid work work – door gebruik van technologie

Microsoft gebruikt de inzichten die de jaarlijkse Modern Work Trend Index oplevert om haar producten verder te ontwikkelen met als doel organisaties te helpen hybride werk ook echt te laten werken; zowel voor de werkgever als de werknemer.

Voor komend jaar legt Microsoft de focus op de volgende drie zaken:
1. Enabling hybrid work
2. Bringing collaborative experiences into the flow of work
3. Creating the digital employee experience

1. Enabling hybrid work

Microsoft Teams staat centraal in de visie van Microsoft; Teams heeft momenteel meer dan 270 miljoen actieve gebruikers. Teams is waar medewerkers hun dag doorbrengen; waar werk, data en bedrijfsprocessen samenkomen. Het afgelopen jaar zijn er meer dan 450 nieuwe functies en features aan Teams toegevoegd. Komend jaar kunnen we eenzelfde continue stroom aan verbeteringen en uitbreidingen verwachten die allemaal als doel hebben: zorgen dat medewerkers meer met elkaar verbonden zijn, ongeacht de locatie waar ze zich bevinden, en samenwerken vanzelfsprekend maken.

Eén van de nieuwe functies die tijdens Inspire 2022 is aangekondigd, is Excel Live. Excel Live geeft je de mogelijkheid om tijdens een Teams meeting een Excel sheet te delen met alle deelnemers en er tegelijkertijd in samen te werken.

Een andere nieuwe functie, die in augustus 2022 beschikbaar komt, is video clip. De optie om even snel een video clip op te nemen in een chat en deze te verzenden (zie het als Snapchat voor kantoor).

Klik hier om de complete lijst van alle aankondigingen voor Teams te zien!

Veel bedrijven gebruiken Teams nog altijd vooral voor meetings en chatberichten. Zonde want Teams is vanaf de start ontworpen als tool om samenwerking binnen teams te verbeteren en de productiviteit te verhogen. Vergaderen is daar maar een klein onderdeel van. Dus als ook in uw organisatie Teams eigenlijk alleen maar voor vergaderen gebruikt wordt, is het hoog tijd dat u uw medewerkers gaat helpen om veel meer uit Teams te halen. Plan een gratis call in met onze Teams expert Henko om te bespreken wat Teams voor uw organisatie kan betekenen!

2. Bringing collaborative experiences into the flow of work

Wanneer medewerkers in hun workflow van verschillende applicaties gebruik maken, blijkt dat het telkens tussen applicaties schakelen zorgt voor veel productiviteitsverlies. Microsoft’s visie is dat alle bedrijfsprocessen direct in Teams worden geïntegreerd zodat medewerkers niet meer hoeven te schakelen tussen applicaties maar al hun werk direct vanuit Teams kunnen doen.
Een mooi voorbeeld hiervan is de integratie tussen Teams en Dynamics 365. Een gebruiker kan bijvoorbeeld een Teams chat linken aan een verkoopkans of een servicecase. Vanuit de verkoopkans kan hij direct met collega’s samenwerken aan het opstellen van een presentatie bijvoorbeeld en alle chatberichten blijven inzichtelijk gekoppeld aan de verkoopkans.

Inspire 2022 integratie Teams Dynamics 365

Er zijn inmiddels vele honderden apps, van Microsoft maar ook van vele andere leveranciers, die een Teams integratie bieden waardoor medewerkers steeds meer al hun werk vanuit Teams kunnen doen.

3. Creating the digital employee experience

Uit de Modern Work Trend Index 2022 blijkt dat het van groot belang voor werkgevers is dat ze een cultuur creëren waarin flexibiliteit en mogelijkheden voor hybride werken vanzelfsprekend zijn en medewerkerswelzijn voorop staat. In de praktijk is dit ontzettend lastig te realiseren.
Microsoft ziet dit ook en heeft vorig jaar geheel nieuwe categorie software op de markt gebracht; een Employee Experience & Engagement platform onder de naam Microsoft Viva. Het idee achter Viva is om werkgevers technologie in handen te geven waarmee ze inzicht krijgen in hoe hun medewerkers werken, hoe het gesteld is met hun welzijn en ze te helpen hun skills en kennis te ontwikkelen, om hun werk beter te organiseren en samenwerking tussen medewerkers, teams en afdelingen te stimuleren.

Microsoft Viva

Microsoft Viva

Op dit moment bestaat Viva uit de volgende vier onderdelen:
1. Viva Connections. Connections is gebaseerd op Yammer en biedt organisaties mogelijkheden om, binnen Teams, nieuws en informatie te delen. Connections is het enige onderdeel binnen de Viva suite dat gratis te gebruiken is voor iedere bedrijf met een Microsoft 365 abonnement.
2. Viva Insights. Insights geeft medewerkers inzicht in hun werkgewoontes en aanbevelingen om betere werkgewoontes te ontwikkelen. Dit deel van de functionaliteit van Insights is beschikbaar voor ieder bedrijf met een M365 abonnement. Veel medewerkers zullen de dagelijkse mailtjes wel gezien hebben met informatie over het aantal meetings dat je hebt gehad, advies om focustijd te reserveren, etc. Viva Insights kent meer funtionaliteit maar die is alleen beschikbaar voor organisaties die daarvoor een abonnement afsluiten. Deze functionaliteit geeft leidinggevenden inzicht in de werkgewoontes van hun medewerkers en komt met adviezen hoe managers het welzijn van hun medewerkers kunnen verbeteren.
3. Viva Learning. Viva Learning is het centrum voor trainen en leren. Met een abonnement op Viva Learning kun je medewerkers, vanuit Teams, toegang geven tot alle trainingen binnen je organisatie en die van derde partijen. Managers kunnen gestructureerd trainingsprogramma’s opzetten en de voortgang van hun medewerkers inzien.
4. Viva Topics. Voor grotere organisaties is het vaak lastig om alle kennis die in huis is toegankelijk te maken voor iedere medewerker. Viva Topics scant, met geavanceerde technologie, de informatie in een organisatie en maakt deze toegankelijk door hier voor ieder onderwerp een aparte “topic” van te maken.

Tot nu toe was, met uitzondering wellicht van Viva Insights, de Viva suite vooral geschikt voor grotere organisaties en minder voor het MKB. Op Inspire 2022 is echter een aantal uitbreidingen van de Viva Suite aangekondigd waardoor Viva, of bepaalde onderdelen daarvan, ook voor het MKB interessanter wordt.

Viva Engage

Viva Engage is bedoeld om de betrokkenheid van medewerkers onderling en bij de organisatie te verbeteren; iets dat bij heel veel organisaties speelt op dit moment zoals we zagen in de Modern Work Trends Index. Engage is een social app; managers kunnen Engage gebruiken om nieuws te delen en bijvoorbeeld updates over strategie te geven. En medewerkers hebben door Engage de mogelijkheid om communities te vormen rondom bepaalde onderwerpen, een netwerk binnen het bedrijf op te bouwen en antwoorden op hun vragen te krijgen.

Viva Engage

Viva Engage werkt met zogenaamde Story Lines waarop een medewerker stories kan delen en posts kan plaatsen waarop collega’s dan weer kunnen reageren. Alles geïntegreerd in Teams.
Ik denk dat Viva Engage vooral geschikt is voor grote organisaties maar zeker ook voor de wat grotere MKB-ers interessant is.

Viva Goals

Met Viva Goals kunnen organisaties doelen voor individuele medewerkers en voor teams of afdelingen definiëren die gekoppeld zijn aan de strategie en hoofddoelstellingen van de organisaties. Uit de Modern Work Trend Index 2022 blijkt dat medewerkers die begrijpen hoe hun werk bijdraagt aan het grotere geheel meer zingeving in hun werk en meer betrokkenheid bij hun organisatie ervaren. En dit is waar de inzet van Viva Goals bij kan helpen.
Viva Goals werkt met zogenaamde OKR’s; Objectives en Key Results. Je stelt doelstellingen vast (op organisatie-, team- en individueel niveau) en koppelt aan iedere doelstelling concrete meetbare resultaten. Als derde onderdeel definieer je projecten die moeten worden uitgevoerd om de doelstellingen te behalen.

Binnen Microsoft 365 bestaat natuurlijk al langere tijd de Planner app. Met Planner kun je ook taken definiëren, plannen en opvolgen. In vergelijking met Planner biedt Viva Goals echter een stuk meer functionaliteit. Zoals de mogelijkheid om doelen op meerdere niveaus met elkaar te verbinden en, d.m.v. connectoren met externe applicaties, voortgang (naast handmatig) ook automatisch te updaten. Er zijn b.v. connectoren met SQL Server en Azure DevOps.
Viva Goals is niet alleen geschikt voor grotere organisaties maar zeker ook voor het MKB.

Viva Sales

Tot slot hebben we nog Viva Sales. Viva Sales is de eerste app binnen de Viva Suite die op een specifieke groep medewerkers gericht is: verkopers.
Verkopers werken een groot deel van hun tijd in Outlook en in Teams om te mailen, bellen en chatten met hun klanten. Hun workflow draait om Outlook en Teams. Vaak is er ook nog een CRM-systeem dat moet worden bijgehouden, wat veel verkopers zien als extra werk. Viva Sales lost dit op; Viva Sales helpt verkopers efficienter met hun tijd om te gaan om de data die in Outlook of Teams ontstaat, automatisch in het CRM-systeem te brengen.

Microsoft Viva Sales

Bijvoorbeeld wanneer een verkoper in Outlook een mail ontvangt, haalt Viva Sales direct de klantgegevens uit CRM op en laat deze zien. Of biedt aan om een nieuwe klant aan te maken, laat zien welke collega’s vaker contact hebben gehad met deze klant, welke informatie eerder aan de klant verstuurd is, etc. En verstuur je een email, dan wordt deze automatisch in CRM geregistreerd.

Viva Sales Outlook CRM

Viva Sales werkt uiteraard samen met Dynamics 365 Sales, de CRM applicatie van Microsoft, maar zal ook met CRM-software van andere leveranciers werken.

Abonnementsopties voor Viva

De Viva Suite bestaat uit een aantal apps die ieder los aangeschaft kunnen worden. Het is ook mogelijk een abonnement op de gehele Viva Suite te nemen waarmee je de beschikking over alle apps krijgt. Voorwaarde voor gebruik van Viva is een Microsoft 365 abonnement.

 

Prijs per user per maand (maandabonnement) Prijs per user per maand (jaarabonnement)
Viva Connections gratis gratis
Viva Insights € 4,08 € 3,40
Viva Learning € 4,08 € 3,40
Viva Topics € 4,08 € 3,40
Viva Goals € 4,08 € 3,40
Viva Engage Nog niet bekend Nog niet bekend
Viva Sales Nog niet bekend Nog niet bekend
Viva Suite

(bestaande uit Connections, Insights, Learning, Topics en Goals)

€ 12,12 € 10,13

 

Infrastructure

Microsoft Azure is het technische fundament onder het gehele Microsoft Cloud Platform. Microsoft Azure bestaat inmiddels uit meer dan 200 producten en cloud diensten die het mogelijk maken voor vrijwel iedere organisatie om naar de cloud te migreren. Deze producten en diensten worden continu doorontwikkeld en uitgebreid; een tempo van innovatie en vernieuwing dat in on-premise omgevingen simpelweg niet haalbaar is.

Veel bedrijven beschikken nog over een IT-omgeving die geheel of gedeeltelijk om-premise, dus in een eigen datacenter, draait. Om gebruik te kunnen maken van de voordelen die Cloud biedt, is het essentieel dat bedrijven zoveel mogelijk naar de cloud migreren (zie ook de eerste “Digital Imperative”).

Tijdens Inspire 2022 werd vooral stil gestaan bij de vraag hoe we het onze klanten zo makkelijk mogelijk kunnen maken hun on-premise omgeving naar de Microsoft Cloud te migreren. De “Azure Migrate” dienst is flink uitgebreid waardoor het analyseren van on-premise omgevingen sneller verloopt. Op basis van deze analyses maakt de tool een voorstel voor een qua kosten en performance geoptimaliseerde Azure omgeving die snel kan worden ingericht. De eenmalige migratiekosten worden hierdoor verlaagd wat een overstap naar de Cloud voor veel organisaties aantrekkelijker maakt.

Security

Tijdens Inspire 2022 was er bijzonder veel aandacht voor Security. De tweede “Digital Imperative” is dat organisaties de hoogste prioriteit moeten geven aan hun cybersecurity.

Het zal zo langzamerhand iedereen duidelijk zijn dat iedere organisatie, groot maar zeker ook klein, grote risico’s loopt op een geslaagde ransomware aanval of diefstal van data als de cybersecurity niet op orde is. Microsoft heeft de afgelopen jaren grote investeringen gedaan in de ontwikkeling van een uitgebreid portfolio aan security producten en diensten waarmee klanten hen complete cybersecurity, van on-premise tot de cloud, kunnen regelen.

Hierbij is extra aandacht aan het MKB besteed. Binnen het MKB ontbreken vaak de kennis en de financiële middelen om dezelfde investeringen in cybersecurity te doen als grote organisaties doen. In maart 2022 heeft Microsoft daarom Microsoft Defender for Business uitgebracht dat een uitgebreide set beveiligingsfuncties bevat waarmee MKB-organisaties tegen lage kosten toch hun laptops, desktops en andere Endpoints goed kunnen beschermen. Defender for Business is onderdeel van Microsoft 365 Business Premium; klanten van M365 Business Premium kunnen Defender for Business dus zelfs gratis gebruiken.

Op Inspire 2022 is Microsoft Defender for Business servers aangekondigd. Sinds 1 maart 2022 hadden we dus al Defender for Business dat is bedoeld voor de bescherming van EndPoints zoals laptops, desktops en telefoons. Daar komt nu Defender for Business Servers bij waarmee je Windows en Linux servers kunt beschermen. Defender for Business Servers is een add-on licentie van M365 Business Premium (of van de stand-alone Defender for Business SKU). Het is bedoeld voor het MKB (tot 300 seats) en is nu in public preview. Zolang het in preview is, is gebruik gratis. Wanneer de General Availability (GA) begint, zal de prijs $ 3,- per server zijn (Euro prijs volgt nog). Daarmee is het aanzienlijk goedkoper dat de huidige Defender for Server Plan 1 en Plan 2 opties.

Door de investeringen in security in de afgelopen jaren is het aantal verschillende Microsoft Security diensten flink gegroeid en was het niet altijd even duidelijk meer welk product nou wat precies doet. Tijd voor een rebranding dus. Het complete Microsoft Security Portfolio is nu verdeeld in 6 product lines waarbij iedere product line weer uit 1 of meerdere producten bestaat; in totaal meer dan 50. Samengevat ziet het Security portfolio er nu als volgt uit:

• Threat Protection / Security; hieronder vallen alle beveiligingsproducten:
– Microsoft Defender familie
– Microsoft Sentinel
– Microsoft Endpoint Manager
• Identity & Access Management
-Microsoft Entra
• Compliance and privacy management
– Microsoft Purview
– Microsoft Priva

Microsoft Security Portfolio

Microsoft Entra is een nieuwe naam en is dus de productfamilie voor Identity en Access Management. Entra bestaat uit drie onderdelen waarvan Azure Active Directory de belangrijkste is en die iedereen wel kent:

Microsoft Entra

Nieuw zijn Permissions Management en Verified ID. Permissions Management is een product dat afkomstig is van overgenomen partij en nu opgenomen is in het Microsoft Security Portfolio. Permissions Management komt in juli 2022 beschikbaar en geeft organisaties inzicht in de rechtenstructuur en kan helpen om ongebruikte rechten of teveel toegekende rechten te ontdekken en dit te corrigeren.
Verified ID geeft bedrijven de mogelijkheid om gebruikers zelf een account te laten aanmaken en te bepalen hoe je de verstrekte gegevens controleert. De gebruiker kan altijd beschikken over zijn gegevens en deze verwijderen.

Microsoft Purview is een set diensten voor Information Protection; gericht op de Enterprise markt en voor bedrijven die gevoelige informatie verwerken.

Microsoft Purview

Microsoft Priva lijkt op Purview maar is helemaal gericht op beschermen van persoonsgegevens en het voldoen aan de AVG. Ook dit is een product wat meer voor de Enterprise markt bedoeld is.

Microsoft Priva

Meer weten?

Laten we eens kennis maken. Neem contact op met Maurice.